Blog

Warunkowe zawieszenie wykonania kary

14-04-2018
Warunkowe zawieszenie wykonania kary

 

Zgodnie z treścią art. 69 §1 Kodeksu karnego Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zaś § 2 omawianego przepisu stanowi, iż Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Istotne są także ograniczenia, o których mowa w 69 § 4 Kodeksu karnego, zgodnie z którymi wobec sprawców występków o charakterze chuligańskim oraz sprawcy przestępstwa dot. ponownego kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości (art. 178 a § 4 Kodeksu karnego), warunkowe zawieszenie stosuje się jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Obecnie zatem, jeżeli sprawca był już skazany na karę pozbawienia wolności, w tym w zawieszeniu, to nie ma co liczyć na skorzystanie z tej instytucji.

Uprzednio powszechną praktyką było występowanie w kartach karnych osób skazanych kilku następujących po sobie skazań na kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. Obecnie (tj. od 1.07.2015 r.)  jest to niemożliwe. Osoby, które w przeszłości miały orzeczone takie kary muszą obecnie mieć na uwadze, iż kolejne przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności, może być karą bezwzględną tj. bez możliwości jej warunkowego zawieszenia. Omawiana instytucja dotyczy zasadniczo przestępstw, za które orzeczono stosunkowo łagodne kary pozbawienia wolność, gdyż nie mogą one przekraczać 1 roku, dotyczy to także kary łącznej.

Adw. Karol Kakowski

Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Dąbrowszczaków 24/4-5 
10-541 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: adwokatkakowski@gmail.com

 

Nr r-ku (ING):

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968