Blog

Odwołanie darowizny

10-06-2018
Odwołanie darowizny

Kwestię odwołania darowizny reguluje art. 898 Kodeksu cywilnego i n. Zgodnie z treścią ww. przepisów darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

Ocena czy doszło do rażącej niewdzięczności względem darczyńcy jest bardzo złożona, gdyż należy uwzględnić całokształt okoliczności faktycznych łączących darczyńcę oraz obdarowanego.

W orzecznictwie podkreśla się, iż niewdzięczność może polegać zarówno na działaniu jak i na zaniechaniu (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.3.2001 r., sygn. V CKN 1599/00). Jako przykład należy tu wskazać chociażby uporczywe niedopełnianie obowiązków rodzinnych względem darczyńcy.

Nie bez znaczenia są zatem stosunki panujące na linii darczyńca – obdarowany.
W sytuacjach, gdy ww. osoby popadły w konflikt, który w danych okolicznościach nie wykracza poza zwyczajowo przyjęte ramy, to nie można tu mówić o rażącej niewdzięczności obdarowanego.

Zachowanie obdarowanego względem darczyńcy musi zawierać się zatem w pojęciu rażącej niewdzięczności, która poprzez określenie wartościujące „rażąca” odróżnia ją od zwykłej niewdzięczności, wynikającej np. z różnicy zdań na dany temat, zwykłej sprzeczki.

Należy pamiętać, iż termin na odwołanie darowizny wynosi rok od dnia, w którym uprawniony (darczyńca) dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

Oświadczenie o odwołaniu darowizny składa się obdarowanemu na piśmie.

Adw. Karol Kakowski

Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Mazurska 16/2
10-512 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: adwokatkakowski@gmail.com

 

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968