Blog

Karta Pobytu - zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

01-10-2019
Karta Pobytu - zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę możliwe jest w ramach jednej procedury, której finałem jest uzyskanie karty pobytu czasowego z adnotacją "dostęp do rynku pracy".

 

Opisywana wyżej procedura swój początek ma w Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla miejsca zamieszkania cudzoziemca. Wniosek adresowany jest do Wojewody.

 

Wniosek składany jest na urzędowym formularzu, dostępnym w urzędzie bądź na stronie internetowej danego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Przykładowo w Olsztynie wniosek można pobrać ze strony: http://bip.uw.olsztyn.pl/pl/bip/urzad_wojewodzki/zalatwianie_spraw/legalizacja_pobytu_cudzoziemcow/cudzoziemcy___zezwolenia_na_pobyt_czasowy_na_terytorium_rp

 

Jakie warunki należy spełniać?

 

Odpowiedzi należy poszukiwać w Rozdziale 2.Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, a konkretnie w art. 114 i następnych ustawy o cudzoziemcach z dnia 12.12.2013 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2094).

 

Cudzoziemiec winien posiadać m.in.:

 

- ubezpieczenie zdrowotne (ZUS) lub wykupioną polisę ubezpieczeniową odnośnie pokrycie kosztów leczenia na terytorium Polski;

 

- źródło stabilnego i regularnego dochodu, wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę;

 

- zapewnione miejsce zamieszkania (umowa najmu, umowa użyczenia, oświadczenie właściciela potwierdzające zamieszkiwanie cudzoziemca w jego domu etc.);

 

- tzw. informację starosty (test rynku pracy), potwierdzającą, iż pracodawca nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy;

 

Należy mieć również na uwadze, by wniosek został złożony najpóźniej w dniu ostatniego legalnego pobytu w Polsce.

 

Z uwagi na mnogość dokumentów, które należy przygotować, zalecam by wniosek został przygotowany z wyprzedzeniem co najmniej dwutygodniowym, jak nie wcześniej. Pracodawca również musi wypełnić dedykowany załącznik (nr 1) do wniosku, gdzie winien opisać rodzaj oraz okres pracy, którą zamierza powierzyć cudzoziemcowi oraz wypełnić wszystkie rubryki np. oświadczenia odnośnie karalności, których przeoczenie będzie skutkowało wydłużeniem procedury.

 

Cudzoziemiec również winien liczyć się z opłatą (440 zł) oraz załączeniem do wniosku 4 aktualnych fotografii. Dodatkowo w razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku cudzoziemiec rownież zostanie zobowiązany do opłaty 50 zł za wydanie karty pobytu.

 

Złożenie kompletnego wniosku w terminie oznaczać będzie wydłużenie legalnego pobytu cudzoziemca w Polsce, aż do czasu wydania prawomocnej decyzji przez Wojewodę lub organ wyższego stopnia.

 

Zachęcam do skorzystania z usług prawnika, który może cudzoziemca w przedmiotowym postępowaniu reprezentować oraz zweryfikować poprawność oraz kompletność dokumentacji.

 

 

Adw. Karol Kakowski

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Mazurska 16/2
10-512 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: adwokatkakowski@gmail.com

 

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968