Blog

Cudzoziemcy - prowadzenie działalności gospodarczej

04-10-2019
Cudzoziemcy - prowadzenie działalności gospodarczej

W Polsce nie wszyscy cudzoziemcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w każdej formie.

 

Podstawowym aktem prawnym regulującym powyższa materię jest ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia z dnia 6 marca 2018 r. tj. z dnia 21 maja 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1079).

 

Powyższa ustawa reguluje podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czasowe oferowanie lub świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami oraz określa zasady tworzenia przez osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami oddziałów i przedstawicielstw w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zgodnie z definicjami ustawy, osobą zagraniczną jest osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego, osoba prawna z siedzibą za granicą, jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą. Ustawa za państwo członkowskie uznaje inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

 

Osoby zagraniczne z państw członkowskich mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

 

Obywatele innych państW niż państwa członkowskie, którzy posiadają w Polsce:

 

- zezwolenie na pobyt stały,

 

- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

 

- zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 144, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622),

 

- status uchodźcy,

 

- ochronę uzupełniającą,

 

- zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,

 

- zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

- zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

 

- korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,

 

- posiadają ważną Kartę Polaka,

 

- są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 293), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi,

 

- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c i g ustawy,

 

- mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

 

Natomiast, osoby zagraniczne inne niż wymienione powyżej mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

 

Jak wynika z powyższego, osoby które przebywają w Polsce na podstawie karty pobytu czasowego z pozwoleniem na pracę nie mogą działać w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, wyłącznie w formie spółek. Istnieje jednak ciekawy wyjątek, otóż osoby, które łączą się z rodziną i z tego tytułu otrzymują kartę pobytu w celu połączenia z rodziną - mogą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

 

Adw. Karol Kakowski

Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Mazurska 16/2
10-512 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: kancelaria@adwokatkakowski.pl

 

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968