Blog

Jazda samochodem po spożyciu alkoholu

10-06-2024
Jazda samochodem po spożyciu alkoholu

Jazda po alkoholu

W przypadku zatrzymania za jazdę pod wpływem alkoholu możemy mieć styczność
z wykroczeniem lub przestępstwem, a kwalifikacja zależy od ilości alkoholu we krwi
kierowcy. W Polsce dopuszczalna ilość alkoholu we krwi to poniżej 0,5 promila.
Polskie prawo dopuszcza dwie sytuacje, w których można się znaleźć w tym
przypadku: stan po spożyciu alkoholu (we krwi znajduje się od 0,2 do 0,5 promili
alkoholu) oraz stan nietrzeźwości, z którym mamy styczność gdy ilość promili we
krwi osoby kierującej przekroczy 0,5 promila alkoholu.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości(wykroczenie):


Tą sytuację reguluje artykuł 87 KK. Stanowi on, że ‘’ Kto, znajdując się w stanie po
użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w
ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie
niższej niż 2500 złotych’’. W razie popełnienia tego wykroczenia orzeka się zakaz
prowadzenia pojazdów.

Prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości(przestępstwo):


Sytuację taką reguluje artykuł 178a KK. Z wymienionego artykułu wynika, że za
jazdę w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, w przypadku
recydywy kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności czy też konfiskata
samochodu. Istotnym jest, że osoba popełniająca to przestępstwo naraża się na 15
punktów karnych, grzywnę od 5000 zł do 60 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej oraz zakaz prowadzenia pojazdów na
minimum 3 lata.

Konfiskata samochodu za jazdę w stanie nietrzeźwości:


Zmiany ustawowe w postaci konfiskaty samochodów nietrzeźwym kierowcą weszły
w życie 14 marca 2023 roku. Konfiskata auta następuje jeśli we krwi kierowcy
znajduje się powyżej 1,5 promila alkoholu. Jeśli kierowca auta nie był jego jedynym
właścicielem sąd orzeknie przepadek równowartości auta. Jeśli samochód zostanie
zniszczony w wyniku wypadku sąd także zasądzi przepadek auta. Jeśli kierowca,
który spowodował wypadek nie jest właścicielem samochodu a jedynie kierowcą
wykonującym swoje obowiązki służbowe sąd orzeknie nawiązkę na Fundusz
Sprawiedliwości o wartości minimum 5 tysięcy złotych. Sąd morze jednak odstąpić
od wymierzenia kary przepadku auta jeśli zachodzą ku temu uzasadnione
okoliczności.

Utrata prawo jazdy za jazdę po alkoholu:


W przypadku, gdy policjant, który przeprowadza kontrolę ma podstawy by twierdzić
,że kierowca może być pod wpływem alkoholu, ma prawo zatrzymać prawo jazdy za
pokwitowaniem. Jest to moment, w którym osoba nie traci uprawnień do kierowania
pojazdem gdyż decyzje o zakazie kierowania samochodem może podjąć tylko sąd.
Okres, na jaki kierowca straci prawo jazdy po prowadzeniu samochodu pod
wpływem alkoholu zależy od ilości posiadanych przez niego promili alkoholu we krwi.
W przypadku ilości między 0,2 a 0,5 promila kierowca otrzyma zakaz prowadzenia
pojazdów na minimum 6 miesięcy. W przypadku, gdy ilość promili we krwi wynosiła
więcej niż 0,5 promila takiemu kierowcy grozi utrata prawo jazdy nawet na 15 lat.
Istotne jest też to, że prowadząc auto po alkoholu można utracić prawo jazdy także
dożywotnio w skutek spowodowania wypadku, w którym są osoby ranne bądź ofiary
śmiertelne.

Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu.


Obecnie tą kwestię reguluje artykuł 66 kodeksu karnego. Sąd może warunkowo
umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina sprawcy i społeczna szkodliwość czynu nie
są znaczne, okoliczność popełnienia czynu nie budzi wątpliwości, postawa sprawcy
niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz
dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że mimo umorzenia
postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, a zwłaszcza nie popełni tego
przestępstwa oraz gdy czyn taki jest zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat
pozbawienia wolności.

 

                             Autor: Natalia Matuszewska, studentka Prawa UKW w Bydgoszczy 

                            red. Adw. Karol Kakowski

Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Mazurska 16/2
10-512 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: kancelaria@adwokatkakowski.pl

 

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968