Blog

Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy

14-04-2018
Skazanie bez przeprowadzenia rozprawy

Zgodnie z treścią art. 335 § 1 k.p.k. zd. pierwsze, jeżeli oskarżony przyznaje się do winy,a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. W dalszej treści ww. przepisu wskazano, iż Prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występuje do Sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających również prawnie chronione interesy pokrzywdzonego.

Zrealizowane muszą być także cele postępowania przygotowawczego określone w art. 297 § 1 k.p.k. (Komentarz do Kodeksu postępowania karnego, dr hab. J.Skorupka, wyd. CH Beck, Warszawa 2017, wyd. 3).

Wyżej opisane uzgodnienie może obejmować także wydanie określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu (art. 335 § 1 k.p.k. in fine). Znaczy to, iż wnioskować można o zwolnienie oskarżonego z kosztów z procesu, co winno mieć uzasadnienie np. niskie dochody lub ich brak, zasady ekonomiki procesowej etc.  

Ewentualnie przedmiotowy wniosek Prokurator może załączyć do aktu oskarżenia, na podstawie art. 335 § 2 k.p.k. zd. pierwsze.

Podsumowując powyższe, gdy sprawca nie spełnia kryteriów odnośnie warunkowego umorzenia postępowania karnego, alternatywą może być wniosek o tzw. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, już na etapie postępowania przygotowawczego.

Warto na tym etapie uzgodnić z Prokuratorem adekwatną karę oraz ew. naprawienie szkody. Jeżeli w sprawie występuje pokrzywdzony kwestię naprawienia szkody warto uzgodnić już na etapie przedsądowym.

Co istotne, omawiana instytucja dotyczy jedynie występku/-ów. Zgodnie z § 7 ust. 3 Kodeksu karnego występek jest to jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

Z mojej praktyki wynika, iż jeżeli sprawca nie złożył obszernych wyjaśnień w ten sposób, iż okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, to szanse na skorzystanie z omawianej instytucji są znikome.  Nie mówiąc już o obligatoryjnym przyznaniu się sprawcy do winy.

Adw. Karol Kakowski

Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Mazurska 16/2
10-512 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: adwokatkakowski@gmail.com

 

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968