Blog

Skarga kasacyjna

16-06-2024
Skarga kasacyjna

Czym jest kasacja? 

Jest to wyjątkowy środek odwoławczy, dostępny od prawomocnych wyroków sądu drugiej instancji mający na celu głównie sprawdzenie czy orzeczenie zostało wydane zgodnie z właściwą wykładnią i zastosowaniem prawa. Sądem kasacyjnym jest Sąd Najwyższy, tak więc kasacje składamy do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu II instancji. Oczywiście od rozpatrzenia skargi przez SN nie przysługuje już żaden środek odwołania.  

 

Kasacja karna (artykuł 519 KPK)  

Kasacje można wnieść od wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie w sprawie karnej oraz od postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego . Katalog ten ma charakter zamknięty, oznacza to, że sytuacje, w których możemy wieść taką skargę są ściśle określone i nie podlegają negocjacji. Aby wnieść kasację należy w ciągu 7 dni od wydania wyroku przez sąd drugiej instancji złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oraz doręczenie odpisu tego wyroku wraz z jego uzasadnieniem. Kasację należy złożyć w ciągu 30 dni od otrzymania tego wyroku. Skargę kasacyjną może złożyć każda ze stron, jednak nie sam skazany czy oskarżyciel posiłkowy, tym samym mamy tutaj do czynienia z wymogiem aby była ona sporządzona oraz podpisana przez prawnika czy radcę prawnego. Kasacja do tej samej sprawy może zostać złożona tylko jeden raz. Do wniesienia kasacji uprawnieni są także: Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Prokurator Generalny. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu kasacji może oddalić kasację albo zaskarżone orzeczenie uchylić w całości lub w części. 

 

Co stanowi przesłankę do złożenia kasacji w sprawie karnej? 

Skargę kasacyjną możemy złożyć gdy sąd II instancji rażąco naruszył prawo w sposób, który mógł mieć wpływ na wydanie wyroku lub gdy występują bezwzględne przyczyny odwoławcze. Istotnym jest, że gdy w sprawie został wydany wyrok skazujący na karę niższą niż kara bezwzględnego pozbawienia wolności, kasację można złożyć tylko powołując się na bezwzględną przesłankę odwoławc (artykuł 439 KPK).  

Kasacja w postępowaniu cywilnym 

Zgodnie z artykułem 398 kodeksu postępowania cywilnego od wydanego przez sąd drugiej instancji prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania kończących postępowanie w sprawie strona, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka może wnieść skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Skarga kasacyjna w tej procedurze również jest ostatecznym środkiem do zaskarżenia wyroku.  

 

Kiedy nie można złożyć wniosku o kasacje według KPC? 

Wniosku o kasacje nie można wnieść w sprawie o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – niższa niż dziesięć tysięcy złotych, o rozwód, alimenty, separację, naruszenie posiadania czy czynsz najmu lub dzierżawy, dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent a także spraw rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym.  

 

Podstawy do wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym 

Podstawę skargi kasacyjnej według KPC stanowi naruszenie prawa materialnego przez błędną wykładnię prawa lub jego błędne zastosowanie oraz naruszenie przepisów postępowania gdy to uchybienie mogłoby mieć istotny wpływ na wydanie wyroku.  

 

Termin wniesienia skargi kasacyjnej w postępowaniu cywilnym 

Skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem stronie skarżącej. 

 

                                         Autor: Natalia Matuszewska, studentka Prawa UKW w Bydgoszczy

                                                     red. Adw. Karol Kakowski

 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Mazurska 16/2
10-512 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: kancelaria@adwokatkakowski.pl

 

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968