Blog

Dobrowolne poddanie się karze

14-04-2018
Dobrowolne poddanie się karze

Zgodnie z treścią art. 387 § 1 Kodeksu postępowania karnego do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.

Natomiast Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości. Uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku.

Omawiana instytucja, poza warunkowym umorzeniem postępowania oraz wnioskiem o tzw. skazanie bez przeprowadzenia rozprawy, jest trzecią i ostatnią możliwością, z której skorzystać może oskarżony, chcąc szybko zakończyć postępowanie karne.

Istotnym ograniczeniem jest to, iż z tej instytucji skorzystać może jedynie sprawca, któremu zarzuca się przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności (w tym zbrodnię). Jeżeli przestępstwo wyrządziło szkodę istotnym jest również propozycja oskarżonego odnośnie naprawienia szkody pokrzywdzonemu. Nie jest również wykluczonym wnioskowanie o zwolnienie oskarżonego od poniesienia kosztów procesu. Termin na złożenie przedmiotowego wniosku mija de facto na pierwszej rozprawie lub do czasu zakończenia pierwszego przsłuchania wszystkich oskarżonych. 

Adw. Karol Kakowski

Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Mazurska 16/2
10-512 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: adwokatkakowski@gmail.com

 

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968