Blog

Dozór elektroniczny – kto spełnia warunki?

29-04-2018
Dozór elektroniczny – kto spełnia warunki?

Aktualnie warunki uzyskania zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego reguluje art. 43la i n. Kodeksu karnego wykonawczego.

Aby Sąd penitencjarny udzielił skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

- orzeczona kara pozbawienia wolności nie może przekraczać 1 roku,

- skazany nie jest tzw. multirecydywistą (art. 64 § 2 Kodeksu karnego) – nie ma tego przepisu wymienionego w podstawie wymiaru kary,

- dozór elektroniczny jest wystarczający do osiągnięcia celów kary,

- skazany posiada określone miejsce stałego pobytu,

- osoby pełnoletnie wspólnie zamieszkujące ze skazanym, wyraziły pisemną zgodę, obejmującą także umożliwienie podmiotowi dozorującemu przeprowadzanie czynności kontrolnych,

- miejsce odbywania dozoru spełnia warunki techniczne (musi być w zasięgu sygnału urządzeń dozorujących).

Sąd może udzielić zgody na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego osobie, która ma odbyć karę w zakładzie karnym (w tym karę łączną w wymiarze poniżej 1 roku, 2 kary odbywane po sobie w łączym wymiarze poniżej 1 roku) jak i osobie, która rozpoczęła odbywanie kary w wymiarze poniżej 1 roku pozbawienia wolności.

Nadto brak zgody osób zamieszkujących ze skazanym nie jest definitywną przeszkodą, gdyż Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego pomimo braku powyższej zgody, jeżeli wykonanie kary w systemie dozoru elektronicznego w sposób oczywisty nie wiąże się z nadmiernymi trudnościami dla osoby, która tej zgody nie wyraziła, i narusza jej prywatność jedynie w nieznacznym stopniu.

Adw. Karol Kakowski

Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Mazurska 16/2
10-512 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: kancelaria@adwokatkakowski.pl

 

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968