Blog

Nielegalne posiadanie nieznacznej ilości narkotyków

29-04-2018
Nielegalne posiadanie nieznacznej ilości narkotyków

Art. 62 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stanowi, iż ten kto posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Następnie w ust. 2 ww. przepisu wskazano, iż jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Natomiast w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Przedmiotem niniejszego artykułu będzie ostatnia z powyższych regulacji, traktująca o przypadku mniejszej wagi.

W tezie wyroku Sadu Apelacyjnego z Białegostoku z dn.23.03.2016 r., sygn. akt II AKa 87/16 wskazano:

„Przy ocenie, czy posiadanie narkotyku można uznać za wypadek mniejszej wagi w rozumieniu przepisu art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) należy brać pod uwagę ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej, a także rodzaj narkotyku oraz okoliczności podmiotowe czynu”.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, iż nie tylko ilość oraz rodzaj narkotyku ma znaczenie, ale również istotną wagę przykłada się do okoliczności wejścia w jego posiadanie, a także okoliczności podmiotowe czynu – związane ściśle ze sprawcą. Sąd ocenia całokształt dotychczasowej linii życiowej sprawcy czynu w kontekście wejścia w posiadanie narkotyku.

Odnośnie pozostałości po narkotykach wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20.01.2010 r., sygn. akt II KK 289/09:

„Dysponowanie śladową ilością środka odurzającego, nikłymi jego resztkami lub pozostałością po substancji psychotropowej na zabezpieczonych przedmiotach - związane z wcześniejszym jego użyciem - nie wyczerpuje znamion występku stypizowanego w art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz. 1485)”.

Podsumowując powyższe, każdy przypadek wejścia w posiadanie narkotyków oraz ich ujawnienia przez organy ścigania należy rozpatrywać indywidualnie. Nie zawsze posiadanie pozostałości narkotyku będzie rodziło odpowiedzialność karną. Zaś ujawnienie ilości narkotyku w postaci innej niż nikła Sąd będzie sankcjonował biorąc pod uwagę ilość, rodzaj narkotyku oraz okoliczności podmiotowe czynu (związane ze sprawcą).

Jeżeli Sąd dojdzie do przekonania, iż czyn popełniony przez sprawcę wypełnia znamiona przypadku mniejszej wagi, o którym mowa na wstępie, a następnie wymierzy karę pozbawienia wolności do roku to zasadnym będzie ubieganie się następnie o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Jednak najistotniejszą kwestią „wyjścia” z kłopotliwej sytuacji będzie przekonanie Prokuratora czy też Sądu o zasadności umorzenia postępowania. Zgodnie z treścią art. 62a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lub 3, są środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej, przeznaczone na własny użytek sprawcy, postępowanie można umorzyć również przed wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub dochodzenia, jeżeli orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na okoliczności popełnienia czynu, a także stopień jego społecznej szkodliwości.

Adw. Karol Kakowski

 

Незаконне зберігання невеликої кількості наркотиків
 
Ст. 62, уст. 1 Закону про протидію наркоманії стверджується, що особа, яка має наркотичні засоби або психотропні речовини, підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років. Також в уст.2 Закону зазначено, що якщо суб'єкт, зазначений у уст. 1, має значну кількість наркотичних засобів або психотропних речовин, він карається позбавленням волі від одного до десяти років.
Однак у випадку меншого розміру наркотичних засобів злочинець підлягає штрафу, ограніченю волі або ув'язненню на строк до одного року.
Предметом цієї статті буде вищезазначений нормативний акт, який розглядає злочин меншого значення.
У рішенні Апеляційного суду м. Бялисток від 23 березня 2016 р. сигн. акт II AKa 87/16 вказано:
«При оцінці того, чи можна вважати володіння наркотиком меншого розміру зазначені ст. 62 уст. 3 закону від 29 липня 2005 року про протидію наркоманії (тобто Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.), слід враховувати кількість наркотичного засобу або психотропної речовини, а також тип наркотику та обставини злочину ».
Беручи до уваги вищесказане, слід зазначити, що важливим є не тільки кількість і тип препарату, але також істотне значення надається обставинам заволодіння наркотичними засобами, а також обставинам злочину – які тісно пов'язані зі злочинцем. Суд оцінює всю життєву лінію особи, яка вчинила злочин, у контексті придбання наркотику.
Щодо залишків наркотиків, Верховний Суд висловив свою думку у своєму рішенні від 20.01.2010 r., сигн. aкт II KK 289/09:
«Наявність невеликої кількості наркотичного засобу, його дрібного залишку або залишку від психотропної речовини на захищених об'єктах, пов'язаних з його попереднім використанням, не містить злочину за ст. 62 уст. 3 Закону від 29 липня 2005 року про протидію наркоманії (Dz.U. Nr 179, poz. 1485)».
 
Підсумовуючи вищезазначене, кожен випадок щодо володіння наркотиками та їх розкриття правоохоронними органами слід розглядати окремо. Не завжди наявність залишків наркотиків призведе до кримінальної відповідальності. Тоді як розкриття наявності іншої кількості та форми препарату, суд кваліфікує кількість, тип препарату та обставини дії (пов'язаного зі злочинцем).
 
Якщо Суд дійшов висновку, що злочин, вчинений злочинцем, кваліфікується у справі меншої тяжкості, про яку йшлося на початку, а потім накладає термін позбавлення волі на строк до року, тоді буде доцільним звернутися за дозволом на призначення покарання про позбавлення волі в системі електронного нагляду.
 
Проте найважливішим питанням «виходу» з незручного становища буде переконання прокурора або суду у тому, що провадження має бути припинено. Відповідно до ст.62а Закону про протидію наркоманії, якщо суб'єкт діяння, зазначений у ст.62 уст.1 або 3, володів наркотичними засобами або психотропними речовинами у кількості, яка є незначною, призначеною для особистого вживання злочинцем, провадження по справі може бути припинено до винесення рішення про початок розслідування або розслідування, якщо рішення проти злочинця буде недоречним через обставини злочину та ступеня його соціальної шкоди.
 
Адвокат Кароль Каковський

Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Mazurska 16/2
10-512 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: adwokatkakowski@gmail.com

 

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968