REGULAMIN

 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie adwokatkakowski.pl
§1 [Definicje]
Usługa
 
usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1219 z późn.zm.) obejmująca formularze kontaktowe dostępne na stronie adwokatkakowski.pl znajdujące się w zakładce „kontakt” oraz na stronie głównej, oferujące przesłanie wiadomości usługodawcy
Usługodawca
 
Adwokat Karol Kakowski prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Karol Kakowski, adres: ul. Mazurska 16/2, 10-512 Olsztyn, NIP: 8491517833, tel. 884 924 400, e-mail: kancelaria@adwokatkakowski.pl, właściwy samorząd zawodowy: Izba Adwokacka w Olsztynie (http://olsztyn.adwokatura.pl/), nr wpisu na listę Adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Olsztynie: OLS/Adw/274, państwo, w którym przyznano tytuł zawodowy Adwokata: Polska, Kodeks Etyki Adwokackiej dostępny na stronie https://www.adwokatura.pl/etyka-adwokacka/
Usługobiorca każda osoba fizyczna korzystająca z usługi
§ 2 [Zasady korzystania z usług]
Zasady:
 1. Usługobiorca chcąc skorzystać z usług winien:
  wypełnić prawdziwymi danymi osobowymi wszystkie pola wskazujące na rodzaj żądanych danych;
 2. wypełnić pole treści wiadomości;
 3. zaznaczyć okienko obejmujące oświadczenie dot. spełnienia przez usługodawcę obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 4. zaznaczyć okienko obejmujące akceptację Polityki Prywatności,
 5. zaznaczyć okienko obejmujące akceptację Regulaminu,
 6. kliknąć w pole „wyślij”.
Zawarcie umowy: Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie podania wymaganych polami danych i treści, odznaczenia okienek z oświadczeniem i zgodami oraz kliknięcia w pole „wyślij”. Umowa zostaje rozwiązana w momencie zakończenia kontaktu ze strony usługobiorcy oraz usługodawcy.
Wymagania techniczne: Chcąc korzystać z usług należy posługiwać się komputerem, tabletem, samrtfonem lub innym urządzeniem umożliwiającym dostęp do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej.
Zasady bezpieczeństwa: Usługobiorca korzystając z usług oraz chcąc uchronić się przed naruszeniem ochrony swoich danych osobowych winien korzystać przede wszystkim z urządzeń, które zapewniają bezpieczeństwo przesyłu danych poprzez m.in. zainstalowane odpowiednie oprogramowanie antywirusowe, a dostęp do tych urządzeń zabezpieczony jest hasłem znanym jedynie usługobiorcy.
Odpowiedzialność usługobiorcy: Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za dostarczane usługodawcy treści, w szczególności zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym
§ 3 [Reklamacje]
Procedura:
 1. Reklamacje dotyczące usług należy można składać pocztą elektroniczną na adres kancelaria@adwokatkakowski.pl.
 2. W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy podać dane osobowe: imię i nazwisko oraz opis reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki najpóźniej w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez usługodawcę, w przypadku, gdy powyższy termin nie zostanie dochowany z przyczyn niezależnych od usługodawcy, usługodawca poinformuje osobę reklamującą o przyczynach zwłoki i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana osobie reklamującej na adres e-mail, który zawierał zgłoszenie reklamacyjne lub na inny wskazany adres e-mail.
§ 4 [Postanowienia końcowe]
Zmiany Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu.
Zmiany obowiązują z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie adwokatkakowski.pl.
Odesłanie: W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1219 z późn.zm.).
Data początkowa obowiązywania Regulaminu: 25.05.2018 r.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Mazurska 16/2
10-512 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: kancelaria@adwokatkakowski.pl

 

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968