Blog

Alimenty dla byłego małżonka

28-04-2018
Alimenty dla byłego małżonka

Zgodnie z treścią art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego orzekając rozwód Sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Zgodnie z § 2 ww. przepisu na zgodne żądanie małżonków Sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Wina w wyroku rozwodowym ma istotne znaczenie w kwestii alimentów pomiędzy byłymi małżonkami. Ten stan rzeczy reguluje art. 60 § 1-3 KRiO. Przepis ten w swym brzmieniu jest dość skomplikowany, lecz należy go rozumieć w ten sposób, iż:

- małżonek, który jest wyłącznie winny rozkładu pożycia nie ma prawa żądać od byłego małżonka niewinnego alimentów - w wyroku rozwodowym musi być orzeczone „orzekam rozwód…z wyłącznej winy (..)”,

- małżonek niewinny (a contrario do powyższego) - ma prawo żądać od małżonka wyłącznie winnego alimentów nawet wtedy, gdy nie popadnie on w niedostatek (małżonek niewinny), istotne będzie jedynie to, iż rozwód spowodował istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej np. uprzednio małżonkowie żyli na wysokim poziomie (dostatnio), a obecnie stan majątkowy małżonka niewinnego istotnie się pogorszył; mówiąc prościej – małżonek niewinny ma prawo żyć na takim samym poziomie jak gdyby małżeństwo trwało dalej (fikcja prawna);

- w razie orzeczenia rozwodu z winy obu stron jak i bez orzekania o winie - obydwoje byli małżonkowie mogą żądać od siebie wzajemnie alimentów w przypadku, gdy popadną w niedostatek.

Obowiązek alimentacyjny wygaśnie w razie zawarcia nowego małżeństwa przez małżonka uprawnionego do alimentów.

Nadto obowiązek alimentacyjny wygasa także z upływem 5 lat od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego – bez orzekania o winie, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności Sąd, na żądanie uprawnionego małżonka, przedłuży wymieniony pięcioletni termin.

Adw. Karol Kakowski

Kontakt

Kancelaria Adwokacka 
Adwokat Karol Kakowski
ul. Mazurska 16/2
10-512 Olsztyn

NIP: 8491517833

tel. 884 924 400

e-mail: adwokatkakowski@gmail.com

 

Rachunek bankowy - ING Bank Śląski S.A.

54 1050 1807 1000 0092 4628 6968